تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

تدریس خصوصی مبانی مهندسی برق

رشته های مهندسی مکانیک، صنایع، هوافضا،

مواد و …

توسط اساتید مجرب در شهر تهران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

تدریس خصوصی سیستم های کنترل خطی

رشته های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر 

توسط اساتید مجرب در شهر تهران 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

تدریس خصوصی الکترومغناطیس

رشته های مهندسی برق و فیزیک

آمادگی برای امتحان پایان ترم و کنکورکارشناسی ارشد 

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

تدریس خصوصی سیگنال و سیستم

کلیه گرایش های مهندسی برق و رشته ی سخت افزار

سراسری ، آزاد ، غیر انتفاعی ، پیام نور

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی ۱ و ۲

سراسری، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور

گروه آموزشی تخته سبز

۰۹۳۳۸۰۲۶۹۶۰ – ۰۹۱۲۵۰۱۸۹۸۰

ادامه مطلب